Norske barn i spansk skole – kompletterende undervisning

Publisert

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.

Ordningen med kompletterende undervisning er i utgangspunktet en tilskuddsordning som skal gjøre det mulig for norske barn i utlandet å ha en viss oppfølging i norsk språk og kultur. Undervisningen kan gis til enkeltelever eller til grupper.

Undervisningsopplegget skal fungere tverrfaglig i fagene norsk, samfunnsfag og KRL. Det vektlegges spesielt å utvikle lese og skrive ferdighetene til elevene. Mange velger å undervise egne barn, andre går sammen i en liten gruppe og skaffer en lærer. Andre norske lærere bosatt i Spania har gjort tilskuddsordningen til en levevei og har undervist norske barn fra spanske skoler i en årrekke.

Økonomisk tilskudd
For å få tilskudd kreves det at de/den som står for undervisningen har lærerkompetanse. Etter søknad kan dette kravet fravikes etter en helhetlig vurdering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ansvarlig for tilskuddsordningen. De vurderer søknader etc.

Tilskuddet brukes til lærerlønn, lærebøker og undervisningsmateriell. Det understrekes at tilskuddsmottaker selv må ta ansvar for de skattemessige sider for bruken av den delen av tilskuddet som går til lønn. Hvis det tildelte tilskuddet ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, må resten dekkes ved egenandel som fordeles mellom de som benytter seg av tilbudet.
Det stilles ikke krav om innsending av regnskap. Tilskuddsmottakere blir bedt om å sende inn en enkel rapport når undervisningsperioden er avsluttet. Denne skal inneholde opplysninger om bruken av tilskuddet.

Tilskuddsmottaker må dessuten på anmoding fra Fylkesmannen kunne legge fram dokumentasjon for hvordan tilskuddet er anvendt. Fylkesmannen tar for seg selv og Riksrevisjonen forbehold om å kunne kontrollere at utbetalt tilskudd blir bruk i samsvar med forutsetningene.

Den økonomiske støtten gjelder for hele barne- og ungdomstrinnet fra 1. til 10. klasse. Tilskuddet gis med 85% av den til enhver tid gjeldende sats per time, som fastsettes i statsbudsjettet. For tiden er satsen 357 NOK, eller ca. 45 euro pr time.

Tilskuddet kan kun benyttes til materiell og timelønn. Den skal ikke dekke verken transport eller leie av lokale. Informasjon og søknadsskjema ligger på nettsidene til Utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vilkår for å få tilskudd
• Skjemaet hentes ned fra Fylkesmannens hjemmeside og fylles ut av søker.
• Det må opprettes bankkonto i Norge for utbetaling av tilskuddet.
• Det må legges fram dokumentasjon om kvalifikasjonene til den eller de som skal stå
for undervisningen. Kravet er norsk lærerutdanning eller tilsvarende. Dette kan fravikes
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter en helhetlig vurdering.
• Det må legges fram et undervisningsopplegg.
• Det kan gis støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og
kristendoms-, religions- og livssynskunnskap.
Undervisningen kan gis til enkeltelever eller i grupper.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter