Tverrpolitisk arena for NAV-møte

Publisert

Ikke en ledig stol var å oppdrive da FrP og Arbeiderpartiets lokallag hadde invitert til tverrpolitisk infomøte på Sjømannskirken om NAV, rettigheter og plikter.

Ikke en ledig stol var å oppdrive da FrP og Arbeiderpartiets lokallag hadde invitert til tverrpolitisk infomøte på Sjømannskirken om NAV, rettigheter og plikter.

Sjømannsprest Helge Pettersson åpnet møtet med å ønske velkommen hva han omtalte som så mange av sine sognebarn. Petterson kunne fortelle at han hadde blitt spurt om Sjømannskirken nå var blitt politisk. Han vitset om det hele med å fortelle at de to partienes folk skulle være trygt plassert på hver sin side av midtgangen i kirken.

Opprinnelig skulle det komme folk fra Norge for å informere om problemstillingene uten å være direkte i regi av NAV. Men NAV i Norge stoppet dette og sendte folk fra NAV sitt servicekontor i Alicante. Kerstin Kampen og Ida Kjelsberg var møtt frem fra NAV sitt servicekontor i Alicante for å holde et foredrag og svare på spørsmål fra de fremmøtte.

Spaniaposten spurte Kampen om hvorfor NAV så på det som problematisk om ikke NAV selv direkte skulle informere om disse tema. Kerstin Kampen måtte da henvise til at hun nok ikke fikk si så mye om saken og at man i NAV vil at slikt skal gå gjennom ”offisielle kanaler”.

Agenda for møtet var ikke partipolitikk, men en anledning for interesserte i å lytte til informasjon om NAV, HELFO, rettigheter, plikter og problemstillinger rundt ut- og innflytting fra Norge.

Ikke alle greide å holde ”politikk” utenfor Sjømannskirken denne dagen. En av de fremmøtte FrP’erne avbrøt NAVs representant i sitt foredrag for å irritert spørre henne om også ”somaliere, pakistanere og sånne” også må sende inn leveattest hvert år. Kerstin Kampen svarte med å informere med at i NAV ikke gjør forskjell på nasjonaliteter eller etnisitet.

Kampen forklart først om hvordan man etter å ha oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr år to år på rad etter folketrygdloven regnes som utflyttet. Og hvordan man da skal forholde seg f.eks. helserelaterte behov. Dette er tema som er regulert etter EØS avtalen.

De som da er utflyttet og bosatt i Spania skal da selvsagt få sine behov dekket gjennom det statlige spanske helsevesenet. Nordmenn som arbeider i Spania får utstedt helsekort gjennom sine lokale ”centro salud”, mens norske pensjonister og trygdede bosatt i Spania får sine helsekort utsendt av ”Seguridad Social”. I den forbindelse må man dokumentere sin tilknytning til den norske folketrygden ved å fremvise sitt E-121 skjema som man får utstedt i Norge. Det europeisk helsetrygdekort er kun for nordmenn bosatt i Norge på midlertidig opphold i Spania.

Norge utenfor EU
Ved hjelp av dette E-121 skjema vil man kunne be om ett spansk helsekort fra Seguridad Social. 1. mai 2010 ble det innført en ny trygdeforordning. Den sier at EU-borgere skal få utstedt helsetrygdkortet i sitt opprinnelige hjemland. Den norske stat har valgt å ikke knytte seg til ordningen og siden Norge ikke er medlem av EU, er det den gamle ordningen som gjelder for nordmenn. Helsekortet, eller midlertidige hasteblankett (Provisional Replacement Certificate) skal altså utstedes i Spania, stikk i strid med hva som gjelder alle andre EU-nasjonaliteter. Hasteblanketten gir nøyaktig samme rettigheter som et helsetrygdkort, men vil som hovedregel kun være gyldig tre måneder om gangen, og må derfor fornyes frem til Norge har ferdigforhandlet avtalen med EU på dette området.

For ansatte i den spanske administrasjonen kan unntaket for Norge som utenforland være noe forvirrende. Derfor blir man noen ganger krevd å få dette kortet utstedt i hjemlandet på lik linje med EU-medlemmene.  HELFO har derfor formulert et brev på spansk man kan presentere til Seguridad Social i Spania som tydelig opplyser om dette med henvisning til regelverket og forholdene mellom EØS og EU. En kopi av brevet ligger på spaniaposten.no for de som ønsker å laste ned en kopi.

Avtalen mellom Norge og EU er dessverre fortsatt under behandling så det kan ennå ta noe tid før ”floken” mellom Norge og Spania løser seg. De mellomstatlige forhandlingene foregår fortsatt. Kerstin Kampen kunne fortelle at man regnet med å være kommet til en enighet nå i mai men at forhandlingene nå ikke regnes å være ferdige før høsten 2011.

Norske pensjonister og trygdemottakere betaler ikke inn penger i det spanske trygdesystemet i motsetning til hva nordmenn som arbeider i Spania gjør. Det er en del av EØS-avtalen at helse-kostnader knyttet til emigrerte pensjonister skal delfinansieres ved årlige oppgjør mellom de aktuelle statene. Kostnaden den norske og spanske stat har til helsestell for norske pensjonister i Spania er langt høyere enn den trygdeavgift på 4.9%, pensjonsmottakerne betaler til Norge for å nyte godt av gratis medisiner og helsestell i Spania.

Kritiserte Vikingposten
NAV rettet under foredraget kritikk mot Vikingposten for å feilinformere om HELFO og refusjonsordningen. Kampen oppfordret de fremmøtte til å ikke stole på alt som settes på trykk og sjekke slikt opp med HELFO. Til Spaniaposten fortalte Kerstin Kampen at Vikingposten ikke hadde trykket et dementi HELFO hadde sendt i sakens anledning og hun presiserte at lege og tannlege som ble brukt som kilder i de aktuelle sakene har en egeninteresse i å gi inntrykk av at mer refunderes fra HELFA enn som er korrekt.

Bruk servicekontoret
De fremmøtte fra NAV sitt servicekontor i Alicante oppfordret gjentatte ganger de fremmøtte til å bruke kontoret og henvende seg der ved eventuelle problemer eller spørsmål. Kontoret er åpent tirsdag til torsdag fra kl. 09.00 til 14.30. Kontoret som befinner seg i samme bygget som generalkonsulatet kan også nås på tlf. 965 985 253 og  e-post: spaniakontoret@nav.no. Kerstin Kampen kunne også opplyse om man  ved spaniakontoret knapt har ventetid på telefonhenvendelser. Til Spaniaposten kunne hun også opplyse at NAV-kontoret desverre bruker svært mye tid på å ta imot henvendelser som hører hjemme i andre etater. Da spesielt henvendelser som hører inn under HELFO eller Skattetaten. De NAV-ansatte er ikke kvalifisert til å svare på slike henvendelser og har heller ikke lov til å svare på henvendelser på vegne av andre etater.

”Uhøflige nordmenn”
Til tross for at det tydelig ble opplyst om at spørsmål skulle man ta hånd om etter NAV sitt foredrag ble man lenge avbrutt av noen ganger ganske sinte og uhøflige henvendelser fra enkelte av de fremmøtte. Noen følte seg så brydd av dette at man på vegne av disse ”uhøflige nordmenn” måtte beklage det hele ovenfor Kerstin Kampen fra NAV i Alicante.

AP-FrP samarbeidet signaliserte at de trolig vil gjenta med et liknende arrangement til høsten.

Last ned brevet som HELFO har skrevet for de som har problemer med å få utstedt helsetrygdekort.

Les også: Tverrpolitisk samarbeid FrP-AP

Mer om helsetrygdkort i utlandet (HELFO)

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter