12.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
19.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Om kildeskatt på pensjon

Av advokat Thomas Rønning, Bifrost Abogados SLP

1) INNLEDNING
Den 1. januar 2010 trådte nye regler om såkalt ”kildeskatt” på pensjoner i kraft i Norge. Regelendringen har hjemmel i Skattelovens § 2-3 (4) litra a til c, og ble tilføyd skatteloven ved lovendring i 2009 (Lov nr. 14 fra 6. mars 2009).

Av advokat Thomas Rønning, Bifrost Abogados SLP

1) INNLEDNING
Den 1. januar 2010 trådte nye regler om såkalt ”kildeskatt” på pensjoner i kraft i Norge. Regelendringen har hjemmel i Skattelovens § 2-3 (4) litra a til c, og ble tilføyd skatteloven ved lovendring i 2009 (Lov nr. 14 fra 6. mars 2009).

Den nye skatten er en skatt som avkreves i inntektens opprinnelsesland (dvs. der inntekten stammer fra) istedenfor i skatteyters bostedsland (som er det normale skatteprinsippet). Dette innebærer i utgangspunktet at en pensjonist ikke kan ”flykte” fra norske skattemyndigheter selv om han bosetter seg i utlandet, så lenge han har inntekter som stammer fra Norge. Kildeskatten vil berøre ca. 41.000 norske pensjonister.

Det er kun pensjonsinntekter som beskattes etter den nye regelen om kildeskatt. Endringene berører derfor f.eks. ikke lønnsinntekter. I skattelovens § 5-1 og 5-40 er de pensjonsinntektene som omfattes av kildeskatten spesifisert. Det er viktig å forstå at ikke alle pensjonsinntekter omfattes av kildeskatten. Oppsummert kan man likevel si at de fleste ”vanlige” offentlige og private pensjoner er omfattet. De pensjoner som er unntatt skatten står i §§ 5-41 til 5-43.

Skattesatsen er for tiden 15 % av brutto pensjonsinntekt. Skattesatsen skal fastsettes i Stortingets skattevedtak hver høst, så %-satsen kan endres årlig. Det er en forskuddsskatt, hvor 15 % trekkes direkte av pensjonsutbetaler før utbetaling til pensjonisten. Bare hvis utbetaler har fått skriftlig beskjed fra norske skattemyndigheter om fritak fra kildeskatten kan de avstå fra å gjøre dette trekket.

2) BEGRUNNELSE OG BAKGRUNN FOR KILDESKATTEN
Kildeskatt er ikke noe nytt. Både i Norge og mange andre land finnes regler om kildeskatt fra før. Dog er det først nå at norske myndigheter innfører kildeskatt for ”vanlige” pensjonsinntekter.  

Regjeringens offisielle begrunnelser er ifølge Ot.Prop. nr. 20 å hindre skattetilpasninger i en internasjonalisert verden. Hovedargumentet er dog at det bør være sammenheng mellom finansiering av pensjonen og skattleggingen av den. Norske pensjoner anses skapt og oppbygd i Norge gjennom aktive spareplaner og skattefordeler/skattefritak gitt av norske myndigheter. Da er kildeskatten en slags ”utsettelse” av beskatningen (tar tilbake skattefordeler som er gitt før). De mer underforståtte motivene til myndighetene er vel at de ønsker å opprettholde kontroll over norske statsborgere uansett hvor de bor. Kildeskatten bør ses i sammenheng med andre skatteendringer de siste årene. Før 2004 kunne man bryte skatteforbindelsen til Norge straks hvis man oppfylte vilkårene. Så kom 3-årsregelen i skattelovens §2-1 (3) – som i realiteten innebærer fullt brudd med Norge først det femte året etter utflytting. Nå kommer kildeskatten som innebærer at pensjonister aldri blir ”kvitt” norske myndigheters årlige kontroll av inntekts- og bostedsforhold. Man ser et klart mønster av tilstramning.  

3) VILKÅRENE FOR KILDESKATTEN
Du faller inn under kildeskatten hvis: 1) Du er skattemessig bosatt i utlandet. Er du ikke det, skattlegges du på vanlig måte etter norske regler. 2) Du mottar pensjonsinntekter fra Norge som regulert i norsk skattelovs §§ 5-1 og 5-40. Ikke alle pensjoner eller stønader beskattes, så man må se på pensjonstypen du mottar for å vite om den er skattbar. 3) Du bor i et land som ikke har skatteavtale med Norge.

Alle 3 vilkårene nevnt ovenfor må være tilstede for å bli pålagt kildeskatt. Siden Norge og Spania har en skatteavtale, innebærer dette for ”Spania-pensjonister” at de bare vil måtte betale kildeskatt på sine pensjoner til Norge hvis de ikke oppnår skattefritak fra norske myndigheter. For å få slikt fritak må pensjonisten dokumentere skatteplikt til Spania. Dette innebærer at ”Spania-pensjonister” som oppfyller dokumentasjonskravene norske myndigheter stiller, skal betale skatt til Spania etter vanlige spanske skatteregler istedenfor til Norge på sine pensjoner. Men forutsetningen for fritaket er som nevnt at de kan dokumentere skattemessig bosted i Spania.

4) HVORDAN SØKE OM FRITAK – KILDESKATTEN I PRAKSIS
For å oppnå fritak fra kildeskatten på din pensjonsinntekt må du dokumentere at du er skattepliktig til Spania. I praksis må du sende en søknad om fritak til ditt skattekontor i Norge og be om å få fritaksbrev. For å få dette innvilget må man i fritakssøknaden vedlegge følgende papirer: 1) Bostedsbekreftelse fra spanske skattemyndigheter i original og som ikke er eldre enn 3 måneder, og den må si at du er bosatt i Spania ihht. skatteavtalens art. 4. I vårt område fås dette på kontoret til Hacienda i Benidorm. 2) Hvem som utbetaler pensjonen(e) dine i Norge.

Hvordan får man den helt nødvendige bostedsbekreftelsen fra spanske myndigheter (”Residencia Fiscal en España. Convenio”)? Hvis du allerede har betalt skatt til Spania er det enkelt fordi da er du innrullert i systemet deres. Hvis du aldri har betalt skatt til Spania er det litt vanskeligere, men det er mulig å få bekreftelsen hvis du kan bevise å ha vært bosatt i Spania minst 183 dager siste likningsår. Praksis er noe ulik på skattekontorene i Spania, og ofte kreves at man legger frem bekreftede kopier av kontoutdrag fra spansk konto, strøm- vann- og telefonregninger, padron fra kommunen, husleiekontrakt, kvittering på betalt husleie, skjøte mm. som beviser at du faktisk bor fast her nede minst 6 mnd. i året.

Mange pensjonister som oppfyller kravene opplever nå at både januar og februar 2010 trekkes fordi dokumentasjonen kom inn for sent. Hvis du er blitt uriktig trukket kildeskatt, f.eks. fordi du har somlet med dokumentasjonen, så kan dette kreves tilbakebetalt fra norske myndigheter straks du har fått fritaksbrevet.

Når det gjelder trygderettigheter så får ikke den som betaler kildeskatt fulle trygde- og helserettigheter i Norge. Innføringen av kildeskatt innebærer ingen endring i trygderettigheter mm. Dette innebærer at man som fast bosatt i Spania er ute av norsk folketrygd med mindre man betaler for frivillig medlemskap. Frivillig medlemskap for pensjonister koster 3 %, og man betaler mao. da 18 % som pensjonist hvis man berøres både av kildeskatt og trygd.

5. OPPSUMMERING
De ny reglene om kildeskatt viser Norges vilje til å kontrollere sine statsborgere uansett hvor i verden de bor.  
Kildeskatten får ingen formelle konsekvenser for ”Spania-nordmenn” pga. muligheten for å søke om fritak etter skatteavtalen. Men reglene vil garantert skape mange praktiske vansker for pensjonistene i Spania. Derimot blir det endringer av mer reell betydning for de pensjonistene som bor i Spania og som ikke har betalt skatt til verken Norge eller Spania. De må nå betale skatt til ett av landene.

Det må forventes at man må søke om fritak for kildeskatten hvert år, selv om dette ikke fremgår direkte av loven eller forarbeidene.

Bifrost Abogados SLP er et norsk-spansk advokatfirma som siden 2004 har drevet praksis fra sitt kontor i sentrum av Alfaz del Pi. For tiden er vi 3 fast ansatte advokater (1 norsk og 2 spanske), samt en sekretær. Vi deler kontor med spansk regnskaps- og revisjonsfirma Jordan Consulting. Skribenten er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 34+966 814 500.

[the_ad_group id="8585"]
[the_ad_group id="25373"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="8584"]
[the_ad_group id="25369"]

Relaterte saker

- Advertisement -[the_ad_group id="8585"]