Kan få kreft-behandling i Spania

Publisert

Norske pensjonister som deler av året oppholder seg i Spania, trenger ikke nødvendigvis å reise hjem til Norge for f.eks. kreft-behandling. Er man korrekt registert i innenriksdepartementets utlendingsregister og blanketten E-121 for utflyttede pensjonister, har man de samme rettighetene som enhver pensjonist i Spania.  For øvrig, er det ingen forsikringsselskap som er villig til å dekke utgiftene til en kreftbehandling. Derfor er det nok best å vende nesa hjem for nordmenn som ikke er villige til å melde fra om utflytting eller har anledning til å betale for det selv.

Norske pensjonister som deler av året oppholder seg i Spania, trenger ikke nødvendigvis å reise hjem til Norge for f.eks. kreft-behandling. Er man korrekt registert i innenriksdepartementets utlendingsregister og blanketten E-121 for utflyttede pensjonister, har man de samme rettighetene som enhver pensjonist i Spania.  For øvrig, er det ingen forsikringsselskap som er villig til å dekke utgiftene til en kreftbehandling. Derfor er det nok best å vende nesa hjem for nordmenn som ikke er villige til å melde fra om utflytting eller har anledning til å betale for det selv.

Dette kan Svein Carlo Bjerke ved Hospital Clinica Benidorm bekrefte for Spaniaposten. Han har jobbet på det private sykehuset som norsk kontaktperson i tre år og meddeler at kun akutte sykdommer vil bli  behandlet omgående.  Da må personen vise til gyldig reiseforsikring eller andre former for forsikring,  eller eventuelt betale selv. Dette gjelder for private sykehus.

For offentlige spanske sykehus er reglene noe annet. Nordmenn med europeisk helsetrygdkort E-111 har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land.  Dette kortet gir en anledning til å motta behandling på lik linje med landets borgere, men behandlingen må være akutt. Kun offentlige sykehus tar imot dem med E-111.

-Vi har mange nordmenn her til kreftbehandling. De fleste har residencia og det vil si at de har rettigheter innenfor det offentlige helsevesenet i Spania. Siden Hospital Clinica Benidorm har en avtale med det offentlige sykehuset i Villajoyosa, blir kreftpasienter ofte flyttet over hit på grunn av mangel på teknologi, kompetanse eller kapasitet. Regningen blir da betalt av det offentlige, forteller Bjerke.

Spesialiserer seg på kreft
Hospital Clinica Benidorm er kjent for å ligge teknisk langt fremme og kreftbehandling er et stort satsingsområde for sykehuset. HCB blir ansett for å være et av de ledende i Spania innenfor sitt felt, forteller Bjerke.

-Vi har høy teknologi og ”know how” og vi overskrider mye av det de offentlige sykehusene kan tilby i Spania. Jeg tror vi er kommet veldig langt i forhold til Norge både på diagnosesiden og behandlingssiden, sier Bjerke.

Han forteller at sykehuset innehar teknologisk utstyr som gir spesialistene anledning til å gi pasienten en riktig kreftdiagnose. Behandlingen i seg selv er for øvrig ingen billig affære. Pasienter med prostatakreft for eksempel, kan regne med å måtte punge ut rundt 20 000 euro for en full behandling og Bjerke informerer om at dette er noe av de “billigste” formene for kreftene å lege. Men det finnes ingen forsikringsselskap som er villig til å dekke denne regninga, følge Bjerke.

“Residencia” og E121
Ett gestoria i Albir forteller til Spaniaposten de at en norsk pensjonist med kreft kan få offentlig hjelp omgående hvis vedkommede har en gyldig E-121 blankett fra Norge samt “det grønne” sertifikatet som bekrefter registrering i innenriksdepartementets register over utlendinger, ordninger som erstattet den gamle “Residencia”. “Gestoren” som er en middelmann mellom sine kunder og byråkratiet, kan hjelpe folk med å få sertifikatet som utstedes ved “extranjeria” kontoret som blant annet finnes i Altea. Ordner en med papirarbeidet selv, kommer regninga på ca 10 euro. En gestor tar ca 60 Euro. for å fremskaffe sertifikatet for en kunde.

NAV om E-121 blanketten
Du er ikke medlem av folketrygden når du skal være i utlandet lenger enn 12 måneder, eller oppholder deg i utlandet lenger enn 6 måneder pr år i to eller flere år på rad. Du kan søke om et frivillig medlemskap eller skjemaet E-121. Det er ikke mulig å ha begge deler.

E-121 utstedes på ubestemt tid, men opphører når du endrer bostedsland.

Skjemaet gir deg rett til helsetjenester etter bostedslandets regler. Du er ikke lenger medlem av folketrygden og har ikke rett til planlagt behandling i Norge, men du får dekket øyeblikkelig og nødvendig medisinsk behandling når du er på ferie i Norge.

Unntaket er hvis du på forhånd har fått godkjent dette fra spanske helsemyndigheter.

Da må du ha med skjema E-112 som dokumenterer at du har fått tillatelse fra spanske helsemyndigheter til planlagt behandling i Norge.

Spaniaposten tok en telefon til NAV utland for å høre om det var mulig for norske pensjonister å bli behandlet for kreft i Spania for så å reise til Norge og fortsette behandlingen der uten å søke om E-112 fra spansk helsevesen. NAV utland sendte oss videre til Helfo, helseøkonomiforvaltningen i Norge og Jon Rise Hagen forklarer det slik:

-Når du mottar et E-121 sertifikat er du automatisk utflyttet fra Norge, men du vil få dine norske rettigheter tilbake i det du lander i Norge og sier at du skal bo der. Ergo er dette kanskje en lettere løsning enn å søke spanske myndigheter om behandling i Norge om hjemmelengselen skulle bli for stor for kreftpasienten.

Noen faller utenfor
• Pensjonister som mottar AFP (avtalefestet pensjon) vil ikke få rett til offentlige helsetjenester i Spania. Årsaken er at denne typen pensjon ikke er definert som en ”ordinær” pensjon i henhold til EU-regelverket.                                     
                                                   
• Statsborgere som kommer utenfra EØS-området og har tjent opp rettigheter til pensjon i Norge vil heller ikke få rett til offentlige helsetjenester i Spania. Årsaken er at tredjelandsborgere ikke er omfattet av den persongruppen som har rettigheter etter EØS-avtalens trygdedel.

• Pensjonister med privat pensjonsforsikring har heller ikke krav på E-121.

Hvordan kan disse få helsetjenester i Spania?
De kan de søke om frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel hvis de fyller vilkårene. Dette vil gi de rett til offentlige helsetjenester i Spania.

Alle rettigheter
Nordmenn som arbeider lovlig i Spania, som medlemmer av “Seguridad Social” har rett til full gratis behandling på lik linje med alle spanske borgere.

 

Av: Linda Jeppesen

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter