Byråd Listhaug (FrP) trenerer innsyn i sykehjemssaken

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt begjærte for kort tid tilbake fullt innsyn i alle dokumentene til Sylvi Listhaug i forbindelse med sykehjemsskandalen i Altea. I et svarbrev skriver Listhaug; ” Jeg viser til innkommet begjæring om innsyn i alle dokumenter som har med sykehjemsprosjektet i Spania å gjøre. Det er en omfattende jobb å samle alle dokumenter knyttet til saken, og det må derfor påregnes noe tid før dokumentene kan gjennomgås”.

Ifølge Rødt Erling Folkvord er dette forsøk på trenering. Han mener Listhaugs uttalelse om at det må påberegnes noe tid for å få ut dokumentene er i strid med et bystyrevedtatt innsynsreglement, som tilsier at slike saker skal behandles uten ugrunnet opphold og som hovedregel avgjøres innen tre dager.

Relaterte saker